Czasowniki nieregularne - Irregular Verbs

W tabeli przedstawione są czasowniki nieregularne wraz z ich odmianą. Nieregularna odmiana czasowników sprawia, że musimy nauczyć się ich na pamięć.

 

  Infinitive

Simple Past

Past Participle Tłumaczenie
  arise arose arisen powstać, wstać
  awake awoke, awaked awoken, awaked obudzić
  be was, were been być
  bear bore borne, born nosić, znosić coś/kogoś
  beat beat beaten, beat bić, pobić
  become became become stać się
  beget begot begotten tworzyć, sprawiać
  begin began begun zacząć, rozpocząć
  bend bent bent zginać
  bereave bereaved, bereft bereaved, bereft pozbawić, osierocić
  beseech besought, beseeched besought, beseeched błagać, zaklinać
  bet bet, betted bet, betted zakładać się
  bide bode, bided bided doczekać się
  bind bound bound wiązać, przywiązać
  bite bit bitten gryźć
  bleed bled bled krwawić
  bless blessed, blest blessed, blest błogosławić
  blow blew blown dmuchać
  break broke broken łamać, rozbić, zepsuć
  breed bred bred hodować, rodzić, karmić
  bring brought brought przynosić
  broadcast broadcast, broadcasted broadcast, broadcasted nadawać, emitować
  build built built budować, konstruować
  burn burnt, burned burnt, burned palić, płonąć
  burst burst burst wybuchnąć, pęknąć, eksplodować.
bust bust, busted bust, busted popsuć, rozwalić
buy bought bought kupić
cast cast cast rzucić, odrzucić
catch caught caught łapać, chwytać
choose chose chosen wybrać
cleave cleft, cleaved, clove cleft, cleaved, cloven rozdzielić
cling clung clung trzymać się, chwytać się
clothe clothed, clad clothed, clad ubierać się, przykryć
come came come przyjść, dojść, przybyć
cost cost cost kosztować
creep crept crept pełzać, skradać się
crow crowed crew, crowed piać, wrzeszczeć
cut cut cut ciąć, przeciąć, ukrucić
deal dealt dealt zajmować się, handlować, poradzić sobie
dig dug dug kopać, ryć
do did done robić
draw drew drawn rysować, ciągnąć
dream dreamt, dreamed dreamt, dreamed śnić, marzyć
drink drank drunk pić
drive drove driven prowadzić, kierować, napędzać
dwell dwelt, dwelled dwelt, dwelled mieszkać, przebywać, wytrzymywać
eat ate eaten jeść
fall fell fallen upaść
feed fed fed karmić
feel felt felt czuć
fight fought fought walczyć, bić się
find found found znaleźć
flee fled fled uciec
fling flung flung rzucać
fly flew flown latać
forbid forbad, forbade forbid, forbidden zabronić, zakazać
forecast forecast, forecasted forecast, forecasted przewidzieć
forget forgot forgotten zapomnieć
forsake forsook forsaken opuścić, porzucić
freeze froze frozen zamrażać, zamarznąć
get got got, gotten dostawać
gild gilded, gilt gilded, gilt złocić
give gave given dawać
gnaw gnawed gnawed, gnawn gryźć, obgryzać
go went gone iść
grind ground ground utrzeć, mleć
grip gripped, gript gripped, gript trzymać, łapać
grow grew grown rosnąć
hang hung hung wieszać
have had had mieć
hear heard heard słuchać, usłyszeć
heave heaved, hove heaved, hove podnosić, dźwigać
hew hewed hewed, hewn rąbać (drewno)
hide hid hidden, hid schować, ukryć
hit hit hit uderzać
hold held held trzymać, posiadać
hurt hurt hurt ranić, krzywdzić, boleć
keep kept kept trzymać
kneel knelt, kneeled knelt, kneeled klękać
knit knitted, knit knitted, knit robić na drutach
know knew known znać, wiedzieć, poznać
lay laid laid położyć, kłaść
lead led led prowadzić, wskazywać
lean leant, leaned leant, leaned opierać, pochylać
leap leapt, leaped leapt, leaped przeskoczyć
learn learnt, learned learnt, learned uczyć się
leave left left zostawić, opuścić
lend lent lent pożyczyć
let let let pozwolić
lie lay lain leżeć
light lit, lighted lit, lighted zapalić (światło, papierosa)
lose lost lost zbugić
make made made robić
mean meant meant mieć na myśli, oznaczać
meet met met poznać, spotykać
mow mowed mown kosić
pay paid paid płacić
put put put kłaść, odłożyć. wsadzić
quit quit, quitted quit, quitted przestać, rzucić (np. palenie)
read read read czytać
ride rode ridden jeździć
ring rang rung dzwonić
rise rose risen podnosić się, wstać, wschodzić
run ran run biec
saw sawed sawn, sawed piłować
say said said mówić
see saw seen widzieć
seek sought sought szukać
sell sold sold sprzedawać
send sent sent wysyłać, przysłać
set set set ustawiać, umieszczać, nastawiać
sew sewed sewn, sewed szyć
shake shook shaken potrząsać, trząść
shear sheared shorn strzyc
shed shed shed przelać (łzy), zrzucić
shine shone shone zabłysnąć, świecić
shoe shod, shoed shod, shoed okuć, założyć buty
shoot shot shot strzelać
show showed shown, showed pokazać, zaprezentować
shred shred, shredded shred, shredded strzępić, szatkować
shrink shrank, shrunk shrunk kurczyć
shut shut shut zamknąć
sing sang sung śpiewać
sink sank sunk tonąć
sit sat sat siedzieć, siadać
slay slew slain zabić, uśmiercić
sleep slept slept spać
slide slid slid ślizgać się
sling slung slung zawieszać
slink slunk slunk pełzać, skradać się
slit slit slit poderżnąć, rozłupać
smell smelt, smelled smelt, smelled pachnieć, wąchać
smite smote smitten zabić, uderzyć
sow sowed sown, sowed siać
speak spoke spoken mówić
speed sped, speeded sped, speeded przyśpieszyć
spell spelt, spelled spelt, spelled przeliterować, oznaczać
spend spent spent wydawać (pieniądze), spędzać czas
spill spilt, spilled spilt, spilled rozlewać
spin spun spun obracać, wirować
spit spat spat pluć
split split split podzielić, rozdzielić
spoil spoilt, spoiled spoilt, spoiled psuć, zepsuć, marnować
spread spread spread rozprzestrzenić
spring sprang sprung wyrastać, rozbić, skakać
stand stood stood stać, znajdować się
steal stole stolen kraść
stick stuck stuck przykleić, wtykać
sting stung stung kłuć, kąsać, żądlić
stink stank stunk cuchnąć
stride strode stridden kroczyć
strike struck struck uderzyć
string strung strung ustawiać, napinać
strive strove striven starać się, dążyć
swear swore sworn przysięgać, kląć
sweat sweat, sweated sweat, sweated pocić się
sweep swept swept zamiatać
swell swelled swollen, swelled puchnąć, powiększać, nabrzmiewać
swim swam swum pływać
swing swung swung wywinąć. bujać, kołysać
take took taken wziąć, przyjmować, brać
teach taught taught uczyć
tear tore torn rwać, szarpać
tell told told powiedzieć, mówić
think thought thought myśleć
throw threw thrown rzucać
tread trod trodden kroczyć, stąpać, pójść
understand understood understood rozumieć
wake woke, waked woken, waked budzić, obudzić
wear wore worn nosić (np. ubrania)
wed wed, wedded wed, wedded ożenić, wydać za mąć
weep wept wept płakać
wet wet, wetted wet, wetted moczyć, zamoczyć
win won won wygrać, zwyciężać
wind wound wound przewietrzyć, owijać, zwijać
wring wrung wrung wyrywać, wyciskać, wykręcać, wyżymać
write wrote written pisać

 

Office supplies in Englishartykuły biurowe po angielsku

stationery in english

  naucz się

Family in Englishczlonkowie rodziny po angielsku

Family vocabulary

  naucz się

Meat in EnglishRodzaje mięsa po angielsku

meat in english

  naucz się

 
 
 

Types of housestypy budynków po angielsku - test

types of houses in english

  sprawdź się

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!