Budowa czasu Past Perfect

Zdania twierdzące

Czas Past Perfect tworzymy używając operatora had oraz  czasownika w formie przeszłej (w czasownikach regularnych dodajemy -ed).

W czasie Past Perfect, podobnie jak w Present Perfect pojawiają się czasowniki nieregularne - irregular verbs. W czasie Past Perfect stosujemy ich trzecią formę czyli past participle.

 

Podmiot + had + czasownik w formie przeszłej (nieregularne w III formie) + reszta zdania.

I had already finished painting when he decided to change the colour.

Już skończyłem malować kiedy on zdecydował się zmienić kolor.

 

Podczas odmiany zdań przez osoby nie zachodzi żadna zmiana w formie operatora lub czasownika: I/you/he/she/it/we/you/they had left the house before I came back.

Czynność, która wydarzyła się później w przeszłości jest wyrażana w czasie Past Simple. Jeśli w zdaniu pojawia się tylko forma czasu Past Perfect to uzasadnienie użycia tego czasu znajduje się w kontekście całej wypowiedzi.

I jeszcze kilka przykładowych zdań twierdzących w czasie Past Perfect:

I cleaned the house when the painter had gone.   Click to listen highlighted text! I cleaned the house when the painter had gone. - Posprzątałem dom gdy malarz wyszedł.

He had had enough of her complaining so he stopped meeting her.   Click to listen highlighted text! He had had enough of her complaining so he stopped meeting her. - Miał dość jej narzekania więc przestał się z nią spotykać.

I had a lot of money because I had worked abroad.   Click to listen highlighted text! I had a lot of money because I had worked abroad. - Miałem dużo pieniędzy ponieważ pracowałem za granicą. 

They had prepared that project before 2006.   Click to listen highlighted text! They had prepared that project before 2006. - Oni przygotowali ten projekt przed rokiem 2006.

She had already eaten before 11 o'clock.   Click to listen highlighted text! She had already eaten before 11 o'clock. - Ona zjadła już przed godziną 11.

By the time John got to the concert, everyone had gone to the restaurant.   Click to listen highlighted text! By the time John got to the concert, everyone had gone to the restaurant. - Gdy John dotarł na koncert wszyscy byli już w restauracji.

 

Sprawdź również:

Kiedy używamy czas Past Perfect?

Pytania i przeczenia w czasie Past Perfect

Past Perfect ćwiczenia

 

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!